พิพิธภัณฑ์ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ ตึก ชีววิทยา ๑ ชั้น ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาแต่เดิมรวมทั้งที่มีการวิจัยและค้นพบใหม่เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการและการอนุรักษ์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเปลือกหอยต่างๆ ของไทย ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย ชีววิทยาของผึ้ง ตัวอย่างปลาในวรรณคดี ตัวอย่างตะพาบ ม่านลาย ซึ่งพบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลกเป็นต้น นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

ตั้งอยู่ ณ ตึกพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ เริ่มดำเนินการสร้างอาคารตั้งแต่ปลาย ปี พ.ศ.๒๕๓๑ ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ และภาพถ่ายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งวิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวัตถุพิมพ์ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยที่จัดแสดงกล้องถ่ายภาพภาพถ่ายสีเชิงศิลปะ วิทยาศาสตร์การพิมพ์และเทคโนโลยีทางภาพฯ อื่นๆ เป็นการเฉพาะและครบวงจร

พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์

ตั้งอยู่ ณ ตึกพฤกษศาสตร์ชั้น ๔ ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืช มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพืชเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับพืชของประเทศไทยรวมทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ในภาควิชา นอกจากการจัดให้มีนิทรรศการประจำในห้องนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับพืชในแง่มุมซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและเหมาะสมกับเหตุการณ์ด้วย

พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา

พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา ตั้งอยู่ ณ ตึกธรณีวิทยา ชั้นล่างภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับตึกธรณีวิทยาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นพิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับวัฏจักรของหิน แร่ การแสดงกลุ่มหินชุดต่าง ๆ ของประเทศตามตารางธรณี ซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ นอกจากส่วนจัดแสดงถาวรแล้วยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อแสดงผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้วิชาธรณีวิทยาด้วย